Theses 

Logistika zásobování hotelů a restaurací – Mgr. Anna Číhalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)

Mgr. Anna Číhalová

Master's thesis

Logistika zásobování hotelů a restaurací

Hotel and Restaurant Supply Logistics

Anotácia: Abstrakt Číhalová, Anna. Logistika zásobování hotelů a restaurací. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha: 2017. 90 s. Diplomová práce je zaměřena na nákupní logistiku a hodnocení dodavatelů, které ovlivňuje řadu dalších zásobovacích procesů. Předmětem teoretické části je vymezení pojmů souvisejících s nákupní logistikou a specifik stravovacích služeb. V praktické části jsou analyzováni dodavatelé, formulovány a porovnávány kritéria hodnocení dodavatelů s návrhem doporučení pro racionalizaci spolupráce s dodavateli, a tedy i zlepšení zásobovacího systému. V závěru je provedeno vyhodnocení porovnání dvou odlišných gastronomických provozů, jejímž výsledkem je, že služby dodavatelů jsou podobné u obou sledovaných gastronomických jednotek. Současně je závěrem konstatováno, že je potřeba neustále zpřesňovat požadavky na rozsah a pravidelnost dodávek prostřednictvím hodnocení služeb dodavatelů.

Abstract: Abstract Číhalová, Anna The logistics of hotels and restaurants supply, (Master`s Dissertation). The institute of Hospitality Management in Prague 8,ltd., Prague 2017. Number of pages 90. This master's thesis focuses on the logistics of purchasing and the evaluation of suppliers which influence many other supplying processes. The theoretical part defines terms related to purchasing logistics and the specifics of catering services. The practical part analyses suppliers and formulates and compares criteria for the evaluation of suppliers. It offers a suggestion for rationalization of the cooperation with suppliers which would lead to an improvement of the supplying system. The final part compares an evaluation of two different gastronomy establishments. The result presents a similar outcome for both observed units. The thesis concludes that there is a constant need for specifying requirements concerning the range and regularity of supplies via the service evaluation of suppliers.

Kľúčové slová: Klíčová slova, hotel, kritéria hodnocení dodavatelů, nákupní logistika, služby dodavatelů, specifika stravovacích služeb, školní jídelna Key words, criteria for the evaluation of suppliers, logistics of purchasing, service of suppliers, specifics of catering services, school cafeteria

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2017
  • Vedúci: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 2. 2019 19:26, 7. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz