David Drápela

Master's thesis

SCADA modul pro Cutter Information System

SCADA Module for Cutter Information System
Abstract:
Cílem práce je implementace SCADA modulu pro Cutter Information System, jehož nasazení se předpokládá v kombinaci s dalšími moduly v důlním průmyslu. První části práce se zabývají analýzou a návrhem řešení, využitou platformou a porovnáním se stávajícím systémem. Následuje podrobný popis technických detailů implementace a použitých technologií. Dále práce detailně přibližuje všechny vlastnosti systému …more
Abstract:
The objective of the thesis is to develop a SCADA module for Cutter Information System, which, among other modules, is intended to be used in the mining industry. The first part of the thesis focuses on analysis and proposed design, used platform and comparison with the existing system. Next, the work describes technical details of the implementation and used technologies. Furthermore, detailed description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Martin Kleiner
  • Reader: Svatopluk Štolfa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika