Lucie Tošenovská

Master's thesis

Konverze přádelny na domov pro seniory, Brno - Obřany.

Conversion of Spinning to a Home for the Seniors, Brno-Obřany.
Anotácia:
Cílem diplomové práce je revitalizace areálu bývalých textilních závodů (Esslerovy přádelny) situovaných na ostrově na řece Svitavě v Brně-Obřanech. Z původních budov nacházejících sev areálu byla zachována pouze budova přádelny, která po rekonstrukci bude sloužit novému účelu – domovu pro seniory. Na zbývající ploše ostrova bude navržen park pro potřeby domova i místních obyvatel. Břehy řeky a ostrov …viac
Abstract:
The topic of Diplom Project is the revitalization of the textile factories (Essler‘s Laundry) situated on an island in the river Svitava in Brno-Obřany. From the original buildings located in the area only the spinning mill building has been preserved. After reconstruction this building will be serving with a new purpose - Home for the Elderly. The rest of the area on the island will be designed as …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedúci: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Daniel Labuzík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava