Alice Štefková

Diplomová práce

Zkvalitnění systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Improving the Quality of Employee Selection and Adaptation Systems in a Chosen Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zkvalitnění systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Cílem diplomové práce je na základě analýzy stávajících systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti doporučit návrhy na zkvalitnění těchto systémů. V teoretické části je uvedena metodika a metody zpracování diplomové práce, problematika řízení lidských zdrojů, získávání zaměstnanců …více
Abstract:
The thesis is focused on improving systems of selection and adaptation of employees in an organization. The aim of the thesis is based on an analysis of existing systems of selection and adaptation of employees in a company to recommend proposals to improve these systems. The theoretical part of the methodology and methods of processing the thesis, the issue of human resources management, recruitment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Andrea Čopíková
  • Oponent: Jarmil Adamec, Štěpánka Staňková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava