Theses 

Odůvodnění rozhodnutí správního orgánu jako součást práva na řádný proces – JUDr. Radislav Bražina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JUDr. Radislav Bražina

Diplomová práce

Odůvodnění rozhodnutí správního orgánu jako součást práva na řádný proces

Administrative Decision Reasoning as a Component of the Right to a Fair Trial

Anotace: Uvedená práce se zabývá odůvodňováním správních rozhodnutí z hlediska práva na spravedlivý proces. Pozornost je věnována obecným požadavkům na odůvod-nění a dále požadavkům plynoucím z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, LZPS, správního řádu a zákona o přestupcích a specifickým požadavkům rozhod-nutí stojících na správním uvážení. Práce obsahuje i základní rozbor judikatury NSS a ÚS. Autor zmiňuje i otázku přesvědčivosti rozhodnutí, uvádí nejčastější chyby v odůvodnění a předestírá své úvahy de lege ferenda. Na závěr práce autor analyzuje jedno konkrétní rozhodnutí s ohledem na poznatky obsažené v práci.

Abstract: This thesis deals with reasoning of administrative decisions in terms of the right to a fair trial. Thesis pay attention to the general requirements for reasoning and re-quirements resulting from the European Convention on Human Rights, of the Charter, the Administrative Code and the Act on Offences and specific require-ments of the discretion. The work includes basic analysis of the case law of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court. The author mentions the question of persuasiveness of decision, lists the most common errors in reason-ing and suggests its considerations de lege aspects. In conclusion, the author ana-lyzes a particular decision with regard to the information contained in the thesis.

Klíčová slova: Odůvodnění, Právo na spravedlivý proces, Právo na odůvodnění, Přezkum odůvodnění, Přesvědčivost rozhodnutí, Srozumitelnost, Reasoning, The right to a fair trial, Right on reasoning, Review of reasoning, The persuasiveness of the decision, Intelligibility

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz