Theses 

Možnost získání dotace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví – Pavel Štochl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavel Štochl

Bakalářská práce

Možnost získání dotace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví

Posssibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry

Anotace: Abstrakt ŠTOCHL, Pavel. Možnost získání datace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová, Praha 2015. Celkový počet stran 69. Malé a střední podnikání patří k základním pilířům každé fungující ekonomiky. Cílem práce je analyzovat, jaké možnosti získání cizích zdrojů v současné době mají malí a střední podnikatelé. Obsahem práce je zpracování analýzy postavení malých a středních podniků v ekonomice, jejich segmentace, vývoj podnikání na území ČR, specifická segmentace v bankovnictví a potřeby malých a středních podniků. Dále jsou v práci analyzovány možnosti dluhového financování malých a středních podniků, a to bankovními úvěry, obchodními a dodavatelskými úvěry, prostřednictvím leasingu, faktoringu a forfaitingu a možnosti využití rizikového kapitálu. V další části jsou pak zhodnoceny možnosti poskytnutí podpory z fondů Evropské unie. Charakterizovány jsou strukturální a investiční fondy EU, nově vypsané operační programy na období 2014 – 2020 a zpracovány pokyny, jak postupovat při přípravě žádosti o dotaci. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že možnost získání dluhového financování pro malé a střední podniky je v současné době na českém trhu dostatečná. Malé a střední podniky mají přístup k dotacím ze strukturálních fondů EU v letech 2014 – 2020, pokud splní podmínky stanovené jednotlivými operačními programy. Stěžejní částí práce je pak případová studie – vlastní zkušenosti autora práce při realizaci projektu s podporou evropských fondů a s přípravou materiálů pro žádost o dotaci.

Abstract: Abstract Possibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry (Bachelor’s thesis) High hotel school, Prague 2015. Total number of pages: 69 Small and medium business is a foundation of any functional economy. The aim of this thesis is to analyze the possibilities of foreign resources for small and medium-sized entrepreneurs in these days. The content of the work is processing analysis position of small and medium-sized enterprises in the economy, their segmentation, business development on the territory of Czech Republic, specific business segmentation and needs of small and medium enterprises. Furthemore, this work includes analysis of dept financing possibilities for small and medium enterprises through bank loans, business loans and supplier credits, leasing, factoring, forfeiting and the use of risk capital possibilities. In the next part are evaluated supports from European Union Funds possibilities. Structural and investments of European Union funds, newly listed operational programs for period 2014-2020 are characterized and processed instructions on how to proceed in preparation of the grand application. Based on analysis can be stated that possibility of obtaining dept financing for small and medium enterprises is sufficient. Small and medium enterprises have access to grants from the EU Structural Funds 2014-2020 in the case they meet the conditions laid down in the individual operation programs. The main section is then a case study - author's own experience of work in the project with European funding and preparation of materials for a grant application.

Klíčová slova: Klíčová slova Banka, dotace, financování, malé a střední podniky, operační program, segmentace, strukturální fondy EU, úvěr

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:42, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz