Ondřej Prokeš

Bakalářská práce

Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS ČR

Assessment of Service Intensity of Chemical Protective Clothing in Practice of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých plynotěsných protichemických ochranných oděvů přetlakových v užívání HZS ČR. O těchto oděvech je v práci uvedena statistika použití a počet zásahů v jednotlivých krajích, rozbor nejpoužívanějších typů, porovnání provozní náročnosti a charakteristika servisních podmínek. Pomocí multikriteriální rozhodovací analýzy je provedeno, dle daných kritérií, porovnání …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the comparison of gas-tight chemical protective clothing in use pressurized Fire Rescue. These garments are listed in the job application statistics and the number of interventions in different regions, most popular types of analysis, comparing the operating performance characteristics and service conditions. Using multi-criteria decision analysis is carried out according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Němčík
  • Oponent: Libor Šlachta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu