Ondřej Prokeš

Bachelor's thesis

Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS ČR

Assessment of Service Intensity of Chemical Protective Clothing in Practice of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých plynotěsných protichemických ochranných oděvů přetlakových v užívání HZS ČR. O těchto oděvech je v práci uvedena statistika použití a počet zásahů v jednotlivých krajích, rozbor nejpoužívanějších typů, porovnání provozní náročnosti a charakteristika servisních podmínek. Pomocí multikriteriální rozhodovací analýzy je provedeno, dle daných kritérií, porovnání …more
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the comparison of gas-tight chemical protective clothing in use pressurized Fire Rescue. These garments are listed in the job application statistics and the number of interventions in different regions, most popular types of analysis, comparing the operating performance characteristics and service conditions. Using multi-criteria decision analysis is carried out according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Jiří Němčík
  • Reader: Libor Šlachta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu