Xiaoyin Chen

Master's thesis

Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets

Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets
Abstract:
Předložená diplomová práce je zaměřena na empirickou analýzu interakcí čínského akciového trhu s Asijskými a rozvinutými globálními akciovými trhy během let 2003-2015. Pro účely této práce jsou využity denní uzavírací ceny hlavních akciových indexů na trzích v Šanghaji, Shenzhenu, Hongkongu, Singapuru, Japonsku, Evropě a USA. V této diplomové práci jsou aplikovány metody korelační analýzy, kointegrační …more
Abstract:
This thesis is focused on econometric analysis of interactions of Chinese stock market with Asian and developed global markets during 2003-2015 years. For the purpose of this thesis, there are utilized daily closing prices of stock indexes of Shang Hai, Shen Zhen, Hong Kong, Singapore, Japanese, European and U.S. stock markets. The methods used in this thesis are correlation analysis, cointegration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Aleš Melecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava