Congrong Xu

Bachelor's thesis

Profitability Assessment of a Given Company

Profitability Assessment of a Given Company
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the profitability assessment of a company in the beverage industry. The main objective of the bachelor thesis is the profitability analysis of China Huiyuan Juice Group Limited and analysis of whole financial situation. Financial analysis is based on the financial statements from the period 2011-2015. In the theoretical part, the financial analysis methods applied …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the profitability assessment of a company in the beverage industry. The main objective of the bachelor thesis is the profitability analysis of China Huiyuan Juice Group Limited and analysis of whole financial situation. Financial analysis is based on the financial statements from the period 2011-2015. In the theoretical part, the financial analysis methods applied …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava