Theses 

Analýza hospodaření příspěvkových organizací v Moravskoslezském kraji – Barbora Gatnarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Barbora Gatnarová

Bachelor's thesis

Analýza hospodaření příspěvkových organizací v Moravskoslezském kraji

Analysis of Economics of Semi-budgetary Organization in the Moravian-Silesian Region

Anotácia: Práce se zabývá příspěvkovou organizací zřízenou vyšším územním samosprávným celkem. Cílem práce je nastínění základního přehledu fungování příspěvkových organizací a právních předpisů vztahujících se k činnostem příspěvkových organizací. V první části jsou uvedeny základní informace o vyšším územním samosprávném celku, a to vymezení pojmu kraje, orgánů kraje a vztah s příspěvkovými organizacemi. Dále jsou v práci stručně zmíněny příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu. Podstatná část práce je zaměřena na vznik a zánik příspěvkových organizací zřízené vyšším územním samosprávným celkem, jejich hlavní a doplňkovou činnost, hospodaření a financování. Následně jsou získané poznatky aplikovány na konkrétní příspěvkové organizaci. Závěrem je celkové zhodnocení hospodaření konkrétní příspěvkové organizace.

Abstract: This bachelor thesis deals with semi–budgetary organization established by higher territorial self-governing unit. The aim of thesis is to outline basic view of function semi-budgetary organization and legislation relating to their activities. In the first part is mentioned basic information about higher territorial self-governing unit, his authorities and relation with semi-budgetary organization. Next is concisely mentioned semi-budgetary organization established by organizational unit of the state. A substantial part of the work is focused on establishment and extinction of semi-budgetary organization, main and auxiliary activities, economy and funding of organization. Subsequently obtained theoretical knowledge are applied on concrete semi-budgetary organization. In conclusion is described overall rating economy of specific organization.

Kľúčové slová: příspěvková organizace, vyšší územní samosprávný celek, fondy, majetek, příspěvek

Keywords: semi-budgetary organization, higher territorial self-governing unit, funding, property, subsidy

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Milan Gryga
  • Oponent: Andrea Jelínková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 18:55, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz