Theses 

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy - teorie, ekonomická analýza a politika hospodářské soutěže – Bc. Barbora Hrubá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Hrubá

Master's thesis

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy - teorie, ekonomická analýza a politika hospodářské soutěže

Public procurement in the passenger transport - theory, economic analysis and competition policy

Anotácia: Práce se zabývá liberalizací osobní železniční dopravy na území Evropské unie, podrobněji pak na území České republiky a Bavorska. Cílem je na základě aplikace bavorského modelu na české železniční prostředí identifikovat příležitosti a hrozby spojené se zavedením systému veřejných soutěží na zajištění dopravní obsluhy osobní železniční dopravou v České republice. Práce obsahuje teoretický rozbor dopravní politiky na všech úrovních se zaměřením na přístup EU k dané problematice a je zaměřena na formy veřejných soutěží v této oblasti. V praktické části práce je provedena podrobná analýza trhu dopravních služeb osobní železniční dopravy v Bavorsku a České republice. Na základě těchto podkladů jsou definovány potenciální přínosy a rizika spojená se zavedením soutěží a uvolněním konkurenčního prostředí v segmentu osobní železniční dopravy.

Abstract: The thesis deals with the liberalization of passenger rail transport within the European Union, and in detail in the Czech Republic and Bavaria. The goal is based on the application of the Bavarian model on Czech railway environment to identify opportunities and threats associated with the introduction of the system of public tenders to provide transport services in passenger rail transport in the Czech Republic. Contains a theoretical analysis of transportation policy at all levels, focusing on the EU's approach to the issue and focuses on forms of public tenders in this area. The practical part is a detailed analysis of the market for transport of passenger rail services in Bavaria and the Czech Republic. On the basis of these documents there are defined the potential benefits and risks associated with the introduction of competition and release competitive environment in the segment of passenger rail transport.

Kľúčové slová: Nabídková řízení, Česká osobní železniční doprava, Bavorská osobní železniční doprava, liberalizace, bid rigging, hrozby a přínosy veřejné soutěže, competitive tendering, Czech passenger rail transport, Bavaria passenger rail transport, liberalization, threats and benefits of public procurement.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 07:32, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz