Michaela Pavlová

Master's thesis

Osobní bankrot – způsob vypořádání dlužníka s dluhy

Personal Bankrupt – Method of Settlement of Debtor´s Debts
Abstract:
Zadluženost občanů v České republice roste a někteří lidé nejsou schopni své dluhy splácet včas. V diplomové práci definuji úpadek a charakterizuji způsoby jeho řešení se zaměřením na proces oddlužení fyzických osob. Vymezuji postup oddlužení od zahájení insolvenčního řízení až k jeho ukončení. V praktické části diplomové práce analyzuji a následně vyhodnocuji již probíhající oddlužení na vzorku 32 …more
Abstract:
Indebtedness of citizens in Czech Republic is increasing and some people aren´t able to pay theirs debts in time. In diploma work i define bankruptcy and characterize methods of settlement with debts with a view to the process of discharge from debts of individuals. I specify the process of discharge from debts from initiate insolvency proceedings to the end. In practical part diploma work i analyse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Dagmar Bařinová
  • Reader: Barbora Rylová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava