Bc. Petra Otepková

Bakalářská práce

Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc

International Commercial Arbitration before Arbitration Institution v. Ad Hoc Arbitration
Anotace:
Práce charakterizuje rozhodčí řízení ad hoc a institucionalizované rozhodčí řízení, hodnotí výhody a nevýhody obou variant a z různých hledisek vymezuje rozdíly mezi nimi. Zvláštní pozornost je pak v práci zaměřena na pojetí rozhodčího řízení institucionalizovaného vs. řízení ad hoc v rámci právních úprav České republiky, Slovenska a Rakouska. Na základě rozboru těchto právních úprav je na závěr zhodnocena …více
Abstract:
The thesis characterizes ad hoc arbitration and arbitration before arbitration institution, evaluates advantages and disadvantages of both variants and defines differences between them from various perspectives. Particular attention is focused on the conception of ad hoc arbitration vs. arbitration before arbitration institution within legislations of the Czech Republic, Slovakia and Austria. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta