Theses 

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální – Markéta HAVLÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta HAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální

Methodist School-Based Prevention and his Role in Practical Elementary School and Special Elementary School

Anotace: Tato bakalářská práce zpracovává téma Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které se zabývají vzděláváním v ČR se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, definováním sociálně patologických jevů a rizikového chování a prevencí rizikového chování. Poslední kapitola je věnována primární prevenci na školách se zaměřením na minimální preventivní program a metodika školní prevence včetně jeho činností. V praktické části jsem využila kvalitativní typ výzkumu za použití polostrukturovaných rozhovorů s metodiky školní prevence na vybraných praktických a speciálních základních školách. Prvním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké poradenské služby nejčastěji využívají rodiče na základní škole praktické a speciální. Dalším cílem bylo zjistit, jaká specifika musí zohlednit metodik školní prevence při tvorbě minimálního preventivního programu. Výzkumné otázky jsem zkonstruovala tak, abych zjistila, jak probíhá spolupráce mezi rodiči a školou v oblasti prevence na základní škole praktické a speciální a kdo další ze zaměstnanců školy se kromě metodika školní prevence podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Pro potřeby rozhovoru jsem oslovila šestnáct základních škol praktických a speciálních z Jihočeského kraje. Odpověď na svou žádost jsem obdržela od deseti škol, z toho šest škol souhlasilo s účastí v mém výzkumu. Dvě školy, které byly ochotny spolupracovat, byly z krajského města, další čtyři z menších měst o přibližně stejné velikosti. Rozhovory probíhaly s metodiky školní prevence a otázky byly zaměřeny především na spolupráci rodičů a školy v oblasti prevence a možná specifika lokality školy, která by mohla být zohledněna v minimálním preventivním programu.

Abstract: The diploma thesis focuses at a theme of Methodology of school prevention and its role at the specialised primary school. The theoretical part is split into four main chapters which refers to the education system of children with need of special educative care in the Czech Republic. It defines socially pathological aspects including risk behaviour with its prevention. The last chapter describes primary prevention at schools using a minimal preventive program and work of a methodologist of school prevention. The practical part contains a quality-type research based on semistructural interviews with methodologists of school prevention at chosen specialised primary schools. The first task of my diploma thesis is to find out what advise parents need and ask for the most. The other task is to find out what aspects a methodologist of school prevention has to take into consideration during issuing a minimal preventive program. The questions have been asked in the way to find out how cooperation at the level of prevention between parents and specialised primary school works, and who else among school staff except of a methodologist participates in the issuing a minimal prevention program. I have contacted sixteen specialised primary schools in the South Bohemia region for the interview. Ten have replied, but only six of them were willing to cooperate further. Two of the schools are located in the regional city, the other four are from smaller cities of similar sizes. Interviews were carried out with methodologists of school prevention and questions were focused at the cooperation at the level of prevention between parents and specialised primary school, and possible influence of location of the school which could be reflected in the minimal prevention program.

Klíčová slova: Rizikové chování, Prevence rizikového chování, Minimální preventivní program, Školní metodik prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43037 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

HAVLÍČKOVÁ, Markéta. Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz