Theses 

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální – Markéta HAVLÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Markéta HAVLÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální

Methodist School-Based Prevention and his Role in Practical Elementary School and Special Elementary School

Abstract: Tato bakalářská práce zpracovává téma Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které se zabývají vzděláváním v ČR se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, definováním sociálně patologických jevů a rizikového chování a prevencí rizikového chování. Poslední kapitola je věnována primární prevenci na školách se zaměřením na minimální preventivní program a metodika školní prevence včetně jeho činností. V praktické části jsem využila kvalitativní typ výzkumu za použití polostrukturovaných rozhovorů s metodiky školní prevence na vybraných praktických a speciálních základních školách. Prvním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké poradenské služby nejčastěji využívají rodiče na základní škole praktické a speciální. Dalším cílem bylo zjistit, jaká specifika musí zohlednit metodik školní prevence při tvorbě minimálního preventivního programu. Výzkumné otázky jsem zkonstruovala tak, abych zjistila, jak probíhá spolupráce mezi rodiči a školou v oblasti prevence na základní škole praktické a speciální a kdo další ze zaměstnanců školy se kromě metodika školní prevence podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Pro potřeby rozhovoru jsem oslovila šestnáct základních škol praktických a speciálních z Jihočeského kraje. Odpověď na svou žádost jsem obdržela od deseti škol, z toho šest škol souhlasilo s účastí v mém výzkumu. Dvě školy, které byly ochotny spolupracovat, byly z krajského města, další čtyři z menších měst o přibližně stejné velikosti. Rozhovory probíhaly s metodiky školní prevence a otázky byly zaměřeny především na spolupráci rodičů a školy v oblasti prevence a možná specifika lokality školy, která by mohla být zohledněna v minimálním preventivním programu.

Abstract: The diploma thesis focuses at a theme of Methodology of school prevention and its role at the specialised primary school. The theoretical part is split into four main chapters which refers to the education system of children with need of special educative care in the Czech Republic. It defines socially pathological aspects including risk behaviour with its prevention. The last chapter describes primary prevention at schools using a minimal preventive program and work of a methodologist of school prevention. The practical part contains a quality-type research based on semistructural interviews with methodologists of school prevention at chosen specialised primary schools. The first task of my diploma thesis is to find out what advise parents need and ask for the most. The other task is to find out what aspects a methodologist of school prevention has to take into consideration during issuing a minimal preventive program. The questions have been asked in the way to find out how cooperation at the level of prevention between parents and specialised primary school works, and who else among school staff except of a methodologist participates in the issuing a minimal prevention program. I have contacted sixteen specialised primary schools in the South Bohemia region for the interview. Ten have replied, but only six of them were willing to cooperate further. Two of the schools are located in the regional city, the other four are from smaller cities of similar sizes. Interviews were carried out with methodologists of school prevention and questions were focused at the cooperation at the level of prevention between parents and specialised primary school, and possible influence of location of the school which could be reflected in the minimal prevention program.

Keywords: Rizikové chování, Prevence rizikového chování, Minimální preventivní program, Školní metodik prevence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43037 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍČKOVÁ, Markéta. Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 16:48, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz