Eva ROTHOVÁ

Bachelor's thesis

Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na oblast orientace v prostoru

Zjistit úroveň předmatematických představ dětí v předškolním věku, se zaměřením na oblast orientace v prostoru s provázáním s polytechnickou výchovou. Vytvoření zásobníku pohybových aktivit a činností. Na základě pohybových aktivit zaměřených na rozvoj prostorové představivosti budu sledovat v průběhu jednoho školního roku posun v této oblasti u dětí 5- 6 letých.

Development of Preschool Children's Pre-Mathematical Notions in Relation to Movement Focusing on Spacial Orientation
Abstract:
Bakalářská práce na téma "Rozvíjení matematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na orientaci v prostoru" je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části je popsána oblast předmatematických představ v předškolním věku se zaměřením na oblast orientace v prostoru, oblast pracovní a polytechnické výchovy v tomto období a krátce i …more
Abstract:
The bachelor thesis on "Development of Mathematical Notions During Pre-school Age in Connection with Movement with a Focus on Spacial Orientation" is divided into three parts theoretical, methodological, and experimental. In the theoretical part, the pre-mathematical notions in pre-school age with a focus on the area of spacial orientation and on the area of practical and polytechnic education in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROTHOVÁ, Eva. Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na oblast orientace v prostoru. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/