Bc. Kateřina Coufalová

Master's thesis

Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně

The traffic-engineering assessment and draft measures at the crossroads Pisarecka-Veslarska in Brno
Abstract:
Předmětem diplomové práce s názvem Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně je analýza současného stavu křižovatky a na jejím základě návrh variant řešení. Dispoziční řešení navrhnutých variant přitom respektují závěry vyvozené z vyhodnocení analytické části prostřednictvím SWOT analýzy a výsledků Plus-mínus matice. Navrhované varianty jsou modelovány …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis entitled Transport engineering assessment and design of measures at the Pisarecka-Veslarska intersection in Brno is an analysis of the current state of the intersection and on its basis the proposal of variant solutions. The layout of the proposed variants respects the conclusions drawn from the analysis of the analytical part through the SWOT analysis and the results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Coufalová, Kateřina. Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera