Bc. Štěpán Pelc

Master's thesis

Porovnání IAS/IFRS s ČÚL a vliv přijetí IFRS na hodnocení finanční situace

Comparison of IAS /IFRS with CAS and impact of IFRS acceptance on the assessment of financial situation
Abstract:
Tato práce byla zpracována za použití několika metod. V teoretické části práce byla využita metoda literární rešerže. Práce se zabývá porovnáním IAS/IFRS s ČÚL a vliv přijetí IFRS na hodnocení finanční situace bylo vybráno vzhledem k důležitosti této problematiky pro řízení nadnárodní společnost. Cílem je porovnání finančních ukazatelů dle ČÚL a IFRS a vyhodnocení, zda použití IFRS pro sestavení účetních …more
Abstract:
This thesis was elaborated using several methods. In the theoretical part of the thesis the method of literary search was used. The work deals with the comparison of IAS / IFRS with CUL and the impact of adoption of IFRS on the evaluation of the financial situation was selected due to the importance of this issue for the management of a multinational company. The aim is to compare financial indicators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní