Gabriela Jurčíková

Diplomová práce

Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v Evropské unii a České republice

Renewable Energy Sources and their Use in the European Union and the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je představit s obnovitelnými zdroji energie a také s jejich postavením v energetické politice. Dále zhodnocení jejich postavení v Evropské unii, konkrétněji ve třech členských státech s různou zeměpisnou polohou a přírodními podmínkami a v neposlední řadě také s Českou republikou. V teoretické části jsou představeny obnovitelné zdroje energie, konkrétně jednotlivě, dále je seznámení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to introduce renewable energy sources and their positions on energy policy. Further evaluation of their position in the EU, specifically in three member states with different geographical location and natural conditions and also with Czech Republic. The theoretical part presents the renewable energy sources, namely the individual, as well as an introduction to energy policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Marcella Šimíčková
  • Oponent: Zuzana Blažková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava