Patrik Bartošík

Bakalářská práce

Rodinný dům – Vytápění, kotel na pelety

Family House – Heating, Pellet Boiler
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizace novostavby rodinného domu včetně návrhu vytápění a ohřevu teplé vody. Objekt je vytápěn pomocí deskových těles napojených na dvoutrubkovou otopnou soustavu. Systém vytápění je zaměřen na automatizaci, nenáročnost provozu a ekologii díky využití obnovitelných zdrojů tepla. Jako zdroj tepla je použit automatický kotel na …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is to write up project documentation for realization of a new family house, including design of house heating and hot water heating. The building is heated by steel panel radiators connected to a two-pipe heating system. The heating system is focused on automation, ease of operation and ecology, thanks to use of renewable heat sources. An automatic pellet boiler …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Claudie Rodková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb