Klára Hálková

Bachelor's thesis

Rodinná politika v podmínkách České republiky

Family Policy in terms of the Czech Republic
Anotácia:
Cílem bakalářské práce na téma Rodinná politika v podmínkách České republiky je analýza rodinné politiky včetně zhodnocení vzájemných vazeb mezi populačním vývojem a rodinnou politikou. Vzhledem k demografickému vývoji a jeho prognózám se v mé práci věnuji problematice podpory rodin ze strany státu, zejména vlivu vládních opatření v rámci rodinné politiky na růst porodnosti. Vývoj sleduji na ukazateli …viac
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis, Family Policy in terms of the Czech Republic, is to analyse the family policy and to evaluate relations between the population development and the family policy. Considering the demographic development and its prognosis I focused this work on the issue of the state´s family support, especially on the influence of the governmental measures within the family policy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedúci: Michaela Tichá
  • Oponent: Markéta Škutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava