Iveta Kocsisová

Master's thesis

Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v České republice

Unemployment of Graduates in the Czech Labour Market
Abstract:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit situaci týkající se uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v České republice. Na základě provedeného vyhodnocení identifikovat specifické problémy absolventů středních škol. Následně navrhnout jednotlivá doporučení pro tvůrce hospodářské politiky s důrazem na úlohu vzdělávací politiky. První část diplomové práce se zabývá teoretickým vymezením marginalizace, rozsahem …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the situation regarding the applicability of the graduates on the labour market in the Czech Republic. Based on the undertaken evaluation we tried to identify specific problems pertaining to graduates of secondary schools. Subsequently we are proposing individual recommendations for policy makers with emphasis on the role of educational policy. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Milan Šimek
  • Reader: Marcela Janiurková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava