Theses 

Děti v dětském domově, dopad na jejich psychiku (dotazník v dětském domově). – Jiřina KONEČNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiřina KONEČNÁ

Bakalářská práce

Děti v dětském domově, dopad na jejich psychiku (dotazník v dětském domově).

Children in a children´s homes, the impact on their mental (the questionnaire in a children's brehome).

Anotace: V teoretické části mé práce, která se skládá z pěti kapitol, se zabývám problematikou dětí z dětského domova. Pro objasnění tohoto tématu jsem teorii rozdělila do jednotlivých oblastí, kterými se snažím čtenářům přiblížit život dětí v dětském domově. Mojí snahou bylo objasnit potřeby dětí, rodinnou i náhradní rodinnou péči a její druhy, dále rizika ústavní výchovy a v poslední kapitole se zabývám klasifikací a typologií poruch chování. V praktické části zpracovávám výzkumný projekt na základě získaných odpovědí z dotazníků, které mi vyplnily děti v Dětském domově v Uherském Hradišti. Tuto metodu pokládám za kvalitativní, jelikož jsem se zaměřila na konkrétní DD a všechny děti, které v něm žijí. Jednotlivé otázky a výsledky odpovědí jsem znázornila pomocí grafů. Cílem výzkumného projektu bylo zjistit spokojenost dětí v DD v UH. Na základě zhodnocení výsledků dotazníků jsem si mimo jiné odpověděla na předem dané otázky, které byly hlavním cílem i dílčími cíli výzkumu. V závěru shrnuji výsledky šetření a porovnávám s vlastními zkušenostmi i názory. Zdůrazňuji, že je nutné ke každému dítěti přistupovat individuálně a uvědomovat si vliv jeho předchozího života na jeho osobnost.

Abstract: In the theoretical part of my work, which consists of five chapters, deals with the issues of children from a children´s homes. To clarify this topic, a theory is divided into different areas, which I´m trying to tell to the readers about lives in the chirlden´s homes. My aim was to clarify the needs of children, family and foster care and its types and the risks of institutional care and the last chapter deals with the classification and typology of behavioral disorders. In the practical part I´m processing research project based on the answers obtained from questionnaires completed by kids in an orphanage in the town Uherské Hradiště. This method I consider as a qualitative method, as I focused on specific children's home and all children who live there. Individual questions and answers I demonstrate by using graphs. The aim of this project was to determine the satisfaction of children in children's homes in Uherské Hradiště. Based on the evaluation results of the questionnaires, among other things, I said to predetermined questions, which were the main target and sub-targets of research. In conclusion, I summarize the survey results and compare with their own experiences and opinions. I emphasize it is necessary to approach each child individually and realize the impact of the previous life and the personality of children.

Klíčová slova: Potřeba, rodina, náhradní rodinná péče, dětský domov, adopce, pěstounská péče, ústavní výchova, ochranná výchova, hospitalismus, psychická deprivace, poruchy chování.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36350 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Jiřina. Děti v dětském domově, dopad na jejich psychiku (dotazník v dětském domově).. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:54, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz