Bc. Marie Martinková

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče očima pěstounů

How foster parents see family foster care
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku náhradní rodinné péče. Cílem práce bylo specifikovat pěstounskou péči. Teoretická část je věnována náhradní rodinné péči, přibližuje její historii a vymezuje formy náhradní rodinné péče. Konkrétněji přibližuje pěstounskou péči a zabývá se procesem získávání dítěte. V poslední kapitole je popisován systém dávek v pěstounské péči. K výzkumnému šetření je použita …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of substitute family care. The aim of the work is to specify foster care. The theoretical part of the thesis deals with substitute family care. It outlines its history and defines the forms of substitute family care. More specifically, it describes foster care and tackles the process of obtaining a child. In the last chapter, the system of benefits in foster care is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ffatd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě