Theses 

Výskyt MRSA v Nemocnici Havlíčkův Brod v letech 2009 - 2013 – Šárka KOUDELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka KOUDELOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt MRSA v Nemocnici Havlíčkův Brod v letech 2009 - 2013

The incidence of MRSA in Nemocncie Havlíčkův Brod during the years 2009 - 2013

Anotace: Staphylococcus aureus je gram-pozitivní bakterie, se kterou se až jedna třetina populace setkává jako s přirozenou mikroflórou sliznice, zejména nosní. Pokud nejde o vnímavého jedince, patogen v těle nevyvolá žádnou reakci. V opačném případě může S. aureus vyvolat vážná onemocnění od drobných hnisavých onemocnění až po vážné sepse, které mohou končit až smrtí (Votava, 2010). Velký problém však nastává, pokud je jedinec infikován Methicilin-rezistentním druhem Staphylococcus aureus (MRSA). Tento kmen je rezistentní k většině antibiotik, jeho léčba je tedy složitější a finančně náročnější. Největším problémem MRSA je jeho výskyt ve zdravotnických zařízeních, kde má ideální podmínky pro šíření. Je tu mnoho vnímavých jedinců, kteří mohou být infikováni od asymptomatických nosičů (ostatní pacienti, ošetřující personál, ). V teoretické části práce jsou obecné informace o S. aureus taxonomie, antigenní stavba, onemocnění způsobená touto bakterií, faktory virulence, stafylokoková rezistence k antibiotikům a detekce kmene. Dále se práce věnuje MRSA, hlavně jako původci nozokomiálních nákaz obsahuje protiepidemiologická opatření, která by se měla v rámci snížení výskytu MRSA dodržovat. V konečné fázi se má práce zabývá Nemocnicí Havlíčkův Brod a její vnitřní protiepidemiologickou politikou. Výzkumná část bakalářské práce probíhala v již zmíněné Nemocnici Havlíčkův Brod během roku 2013. Hypotézy jsou zaměřeny na výskyt S. aureus v období 2009 2013, podíl MRSA kmenů v klinickém materiálu a detekce MRSA v rutinní laboratoři. Ve výsledcích se tedy vyskytují tabulky demonstrující výskyt S. aureus a MRSA v této nemocnici během pěti let. Na základě laboratorních výsledků byl u MRSA-pozitivních pacientů sestaven antibiogram, podle kterého může VŠ odborník rozdělit kmeny na nemocniční a komunitní. V poslední části výsledků jsou kmeny S. aureus a MRSA detekované v rutinní laboratoři. Jelikož je výskyt MRSA v této nemocnici malý, detekce kmene byla prováděna z cílených odběrů a z horních cest dýchacích, kde bylo možné zachytit S. aureus jako součást mikroflóry a MRSA jako ukázku asymptomatického nosičství. Jelikož není mikrobiologická laboratoř vybavena PCR, kmeny MRSA byly odhalovány diskovým difúzním testem. Tato metoda je časově náročnější, ale ve zdravotnických zařízeních s nízkým výskytem MRSA je postačující, protože spolehlivost metody je shodná s PCR. V diskuzi jsou shrnuty výsledky jak ze zpracovávání údajů za uplynulá léta, tak výsledky z vlastního měření. Výsledky jsou okomentovány a nastiňují výsledky hypotéz uvedené v závěru.

Abstract: Staphylococcus aureus is a gram-positive bacteria living in one third of human population as a natural skin microflora, nasal flora in particular, where in majority of cases this bacteria does not evoke any reaction. In some cases, however, S. aureus may cause severe health issues, ranging from minor festering disease to severe sepsis, which can even lead to death (Votava, 2010). Major problem occurs while the individual is infected with Methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), as this type is resistant to majority of antibiotics, making its treatment more difficult and financially demanding. The biggest danger associated with MRSA lies within its high presence in medical centres and hospitals, which is one of the reasons responsible for its rapid spread in whole population. In other words, there is a high volume of individuals, who are infected from those regularly present in affected areas, but without symptoms of infection, such as hospital staff, other patients etc. In the theoretical background section of this thesis, author discusses the following topics related to the area of research: general information about S. aureus - taxonomy, cell structure, details of diseases caused by this bacteria, factors of virulence, resistance to antibiotics and detection of type. In addition, author focuses on MRSA, in particular in its role as a source of nosocomial infections. Moreover, the work takes interest in anti-epidemic solutions that should be put into practise in order to decrease and eliminate the spread of MRSA. To link this theory with the practise, author explores the internal anti-epidemic policies of Havlickuv Brod hospital in the final part of this study. The actual research part of this study took place within Havlickuv Brod hospital in 2013.Hypotheses made by the researcher suggest presence of S. aureus between 2009 and 2013. Research points out to the existence of MRSA in clinical material as well the detection of MRSA in routine laboratory. The results of the study indicate that both S. aureus and MRSA are evident in the studied hospital. Data collected during the research are consistent with the hypotheses, as the data, assorted into tables in results section of the study demonstrate existence of S. aureus and MRSA in the Havlickuv Brod hospital within the five period of research. Furthemore, an antibiogram of MRSA-positive patients divided into types of hospital-asociated and community-asociated has been designed on the basis of laboratory data. The final part of the results section considers the detection of S. aureus and MRSA results from routine laboratory. As the presence of MRSA in the studied hospital is insignificant, its detection has been conducted on the basis of sample groups, from upper respiratory tract samples, thanks to which the research has been able to identify S. aureus as a part of microflora, and MRSA as an example of presence of asymptomic infection. In regards to the methods carried out by researcher, as the laboratory used was not equipped with PCR, the types of MRSA have been identified using disc diffuse test. Such method is more timely consuming, nevertheless as there was a low presence of MRSA in the research area, this method served its aim with reliability comparative to PCR. The Discussion section of the thesis consists of the summary of results, where the author comments on the results and data collected in this research, and analyzes their significance in comparison with the data collected in the past. Results are also discussed in relation to the hypotheses made by the research prior to the study.

Klíčová slova: Staphylococcus aureus, MRSA, nozokomiální nákaza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Antonín Melichar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38726 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KOUDELOVÁ, Šárka. Výskyt MRSA v Nemocnici Havlíčkův Brod v letech 2009 - 2013. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz