Theses 

Doprovodné programy pro krátkodobé výstavy Památníku písemnictví na Moravě zaměřené na děti předškolního věku a školní skupiny – Bc. Jana Poláková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Poláková, DiS.

Master's thesis

Doprovodné programy pro krátkodobé výstavy Památníku písemnictví na Moravě zaměřené na děti předškolního věku a školní skupiny

Accompanying programs for short-term exhibitions in Museum of literature in Moravia is focused on pre-school children and school groups

Abstract: Magisterská diplomová práce se zaměřuje na tvorbu metodiky edukačních programů pro děti předškolního věku a školní skupiny v Památníku písemnictví na Moravě, které jsou realizovány bez muzejního pedagoga. Práce je rozdělena na tři základní části. První část vytváří teoretický základ pro část praktickou. Věnuje se vymezení základních pojmů, plánování programů pro danou cílovou skupinu a předkládá návrh metodiky, jenž je následně aplikován v praktické části. Následující kapitoly se zaměřují na popis samotné instituce Památníku písemnictví na Moravě. Na její historii, popis budovy, expozic a výstavních prostor. Stěžejní část práce představí tři metodiky doprovodných programů. V každé metodice programu jsou uvedeny cíle, cílová skupina, časová dotace, podrobný popis realizace, návaznost na rámcové vzdělávací programy, evaluace atd. Metodiky jsou vytvořeny tak, aby je dokázal zrealizovat každý ze zaměstnanců muzea.

Abstract: Master's thesis is focused on creation of methodology of educational programs for pre-school children and school groups in Museum of Literature in Moravia which are implemented without museum educator. Thesis is divided into three basic parts. First part creates theoretical base for the practical part. It devotes to the definition of basic terms, planning of programs for particular target group and presents a proposal of methodology which is subsequently applied in the practical part. Next chapters are focusing on description of the very institution of Museum of Literature in Moravia. On its history, description of the building, expositions and exhibition spaces. The crucial part of thesis presents three methodologies of accompanying programs. In each methodology are stated goals, target groups, time line, detailed description of realization, continuity to framework educational programs, evaluations, etc. Methodologies are created so that they can be carried out by every employee of the museum.

Keywords: muzeum, edukační programy, muzejní pedagog, metodika, Památník písemnictví na Moravě, doprovodné programy, museum, educational programs, museum educator, methodology, Museum of Literature in Moravia, accompanying programs

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Mrázová
  • Reader: Mgr. Tomáš Drobný

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 07:05, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz