Theses 

Jazyková připravenost u dětí na konci předškolního období v porovnání s předškolním kurikulem – Bc. Tereza REHNOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza REHNOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Jazyková připravenost u dětí na konci předškolního období v porovnání s předškolním kurikulem

Language skills in children at the end of the preschool period compared with the pre-school curriculum

Anotace: Tématem mé bakalářské práce je "Jazyková připravenost u dětí na konci předškolního období v porovnáním s předškolním kurikulem". Cílem práce je uvedení jazykové připravenosti dětí v předškolním věku pro další povinné vzdělávání. V teoretická část je zaměřená na témata, která se týkají dítěte v předškolním věku a jeho charakteristika, vývojem řeči dětí v předškolním věku, rozvojem jazykových dovedností v předškolním věku, mateřská škola a její úloha v rozvoji jazykových dovedností, rámcový vzdělávací program, kompetence učitelky, význam jazykové připraveností a úloha rodičů a význam spolupráce s mateřskou školou pro rozvoj dítěte. V praktické části je popsán cíl, metody práce a výzkumný vzorek. Metoda výzkumu je dotazník pro učitelky. Výzkumný vzorek představují děti na konci předškolního vzdělávání na Teplicku. Výzkumem a následných zhodnocením výsledku jsem došla k závěru, že i když výsledky výzkumu vyšly celkem kladně i tak je potřeba, aby se učitelka více zaměřila na logopedickou prevenci.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is "Language readiness in children at the end of the preschool period in comparison with the pre-school curriculum." The aim of the thesis is the introduction of language awareness in preschool children for further education compulsory. The theoretical part focuses on topics that relate to the child of preschool age and its characteristics, language development in preschool children, development of language skills in preschool, kindergarten and its role in the development of language skills, educational program, teacher competence, meaning language skills and the role of parents and the importance of cooperation with the kindergarten for children's development. The practical part describes the goals, methods of work and research samples. Research method is a questionnaire for teachers. The research sample represents children at the end of preschool education in the Teplice. From my research and evaluation the outcomes I discovered that, despite the fact that results are moreover positive, it is nessesery for the teacher to be focused on logopedic prevention.

Klíčová slova: řeč, dítě předškolním věku, mateřská škola, Rámcový vzdělávací program, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=169934 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

REHNOVÁ, Tereza. Jazyková připravenost u dětí na konci předškolního období v porovnání s předškolním kurikulem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz