Theses 

Chráněné pracovní dílny – Bc. Dagmar Krejzová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Dagmar Krejzová

Bachelor's thesis

Chráněné pracovní dílny

Sheltered Workshops

Abstract: Práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, možnostmi jejich zaměstnávání a opatřeními na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První část se zaměřuje na charakteristiku osob se zdravotním postižením, charakteristiku posuzování invalidity a strukturu osob se zdravotním postižením v České republice. Ve druhé části je popsáno právní postavení osob se zdravotním postižením podle Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Třetí část práce definuje motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, popisuje příspěvky, které je možné na zaměstnání osob se zdravotním postižením čerpat, ochrannou známku práce postižených, podporované zaměstnávání a společensky účelná pracovní místa. Čtvrtá část popisuje strukturu a charakteristiku chráněných pracovních dílen v Jihočeském regionu a porovnává vybrané zaměstnavatele s ohledem na jejich zvolenou právní formu.

Abstract: This thesis deals with the employment of physically handicapped people, their working opportunities, and supporting measures for the employment of disabled people. The first part is focused on characteristics of the disabled persons, disability assessment criteria, and a structure of persons with disabilities in the Czech Republic. The second section describes the legal status of disabled people according to the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the Labour Code, the Employment law, and the Convention on the Rights of Persons with Dissabilities. The third part discusses the incentives of employers to hire people with disabilities, describes the grants possible to gain by employment of disabled people, registered trademark of disabled craftsman, supported employment, and socially useful jobs. The fourth section describes the structure and characteristics of sheltered workshops in the Southbohemian region and compares the selected employers with respect to their chosen legal form.

Keywords: zaměstnávání OZP, chráněné pracovní místo, chráněná dílna, physically handicapped people, sheltered work place, sheltered workshops

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Struková Holubová
  • Reader: JUDr. Ondřej Kuchař

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 15:39, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz