Veronika KOLKOVÁ

Master's thesis

Kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení

The quality of life clients in selected hospice and hospital equipment
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení. Zvolenými zařízeními se stal Hospic sv. Lukáše a Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě. Na obecné úrovni bylo mým cílem porozumět kvalitě života klientů (pacientů) v hospicové péči a v nemocničním zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných. Cílem výzkumné části práce bylo: - zachycení podobností a rozdílů …viac
Abstract:
The theme of this thesis is the quality of life for clients in selected hospice and hospital equipment. Chosen devices was Hospice St. Luke and hospital for the chronically ill in Ostrava. On a general level, my aim was to understand thei ssues the quality of life of clients (patients) hospice care and hospital for the chronically ill. The aim of the research part of the study were: - find similarities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zverejniť od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLKOVÁ, Veronika. Kvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízení. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií