Theses 

Vzdělávací programy z pohledu výsledků praktických aplikací – Bc. Michaela Gagová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Gagová

Master's thesis

Vzdělávací programy z pohledu výsledků praktických aplikací

Educational programs and their practical applications

Anotácia: Tato diplomová práce se zabývá vzdělávacími programy v etapě základního vzdělávání. V úvodu teoretické části je popsán systém kurikulárních dokumentů. Podstatná část první kapitoly je věnována rámcovému vzdělávacímu programu, popsána je v ní charakteristika, pojetí a cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence rozvíjející se u žáků v průběhu etapy základního vzdělávání. Dále jsou v této kapitole rozebrány jednotlivé vzdělávací oblasti, jejich vzdělávací obory a průřezová témata a na konec potom školní vzdělávací program. Druhá kapitola pojednává o tvorbě školního vzdělávacího programu a jeho procesu. Na závěr teoretické části je podrobně popsána vzdělávací oblast Člověk a příroda, která je klíčová pro praktickou část diplomové práce, jejímž cílem je návrh učební osnovy pro vyučovací předmět Fyzika.

Abstract: This diploma thesis deals with educational programs in the stage of elementary education. At the beginning of the theoretical part a system of curricular documents is described. A substantial part of the first chapter is devoted to the Framework Educational Program. It describes the characteristics, concepts and objectives of basic education, the key competences that are developed by pupils during the stage of elementary education. Furthermore, each educational area is described, its educational fields and cross-curricular themes, and at the end the school educational program is analyzed. The second chapter deals with the creation of the school educational program and its process. At the end of the theoretical part the educational area Man and nature is described in detail, which is crucial for the practical part of the diploma thesis, whose aim is the design of the curriculum for the subject Physics.

Kľúčové slová: Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, základní vzdělávání, klíčové kompetence, učební osnova, žák, Framework Education Programme, School Education Programme, Elementary Education, key competencies, curriculum, pupil

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz