Josef Gába

Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o.

Waste management system in the Fremach Morava s.r.o.
Anotace:
Téma této bakalářské práce se věnuje systému odpadového hospodářství ve firmě Fremach Morava s.r.o. Popisuje jednotlivé druhy odpadů vzniklé při výrobě dílů pro automobilový průmysl a způsob nakládání s nimi. V práci jsou popsány možnosti, jak snížit množství produkovaného odpadu v konkrétní výrobní společnosti. Tohoto snížení je docíleno aplikací moderních enviromentálních nástrojů v praxi. Pomocí …více
Abstract:
The work with the system of waste management in company Fremach Morava s.r.o. describes individual types of waste originating within the production of spare parts for automotive industry and the way of handling with them. There are two possibilities how to decrease the amount of produced waste described in this thesis. It is dealt with visual management and program of clean production. We have decreased …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Hana Nadkanská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava