Jana Šeflová

Diplomová práce

Optimalizace systému nakládání s odpady ve společnosti KERAMOST, a.s.

Optimization of the waste management system in the company KERAMOST, a.s.
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola obsahuje obecnou legislativu odpadového hospodářství, na kterou navazuje představení společnosti KERAMOST, a.s. a charakteristika jílové horniny bentonit, která tvoří základní vstupní surovinu v dotčené společnosti. V následující kapitole je zmíněno nakládání s odpady, včetně produkovaných odpadů společnosti. Experimentální částí je navržení …více
Abstract:
The thesis is divided into several chapters. The first chapter contains the general legislation of the waste management, followed by the introduction of KERAMOST, a.s. and the characteristics of the clay rock bentonite, which forms the basic feedstock in the company concerned. The following chapter mentions waste management, including the company's waste produced. The experimental part is the design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Romana Ondrášková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava