Theses 

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů – Bc. Lenka Slováčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Slováčková

Master's thesis

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů

Position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music by visually impaired clients

Abstract: Diplomová práce zkoumá postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů. Zaměřuje se především na postoj, který klienti a sociální pracovníci zaujímají (kognitivní, emocionální a konativní složka). Základem pro teoretickou část bylo vymezení základních pojmů, jako je muzikoterapie, sociální práce, zrakově postižení, sociální práce se zrakově postiženými a postoj. Pro výzkum byla využita kvalitativní strategie za pomocí techniky polostrukturovaného rozhovoru. Z toho bylo 7 klientů a 4 pracovníci. Získané data v rozhovorech byly zpracovány pomocí otevřeného a axiálního kódování. Z interpretační části vyplynulo, že postoj klientů a sociálních pracovníků k muzikoterapii a využívání hudby je především pozitivní. Vnímají pouze nepatrné negativa, ve kterých se klienti a pracovníci liší. Klienti vidí negativum v tom, že jim někdo narušuje hodinu muzikoterapie, ale pracovnice vnímá jako negativum to, že se klienti neumí plně uvolnit, tak, jak by si ona představovala.

Abstract: This thesis examines the position of clients and social workers to the positive and negative sides of music therapy and work with music for visually impaired customers. It focuses primarily on the attitude that clients and social workers occupy (cognitive, emotional and conative component). The basis for the theoretical part was the definition of basic concepts, such as music therapy, social work, visually impaired, social work with visually impaired and attitude. For research was used qualitative strategy for using a semi-structured interview technique. It was 7 clients and 4 employees. Data obtained in interviews were processed using open and axial coding. From the performance section showed that the attitude of clients and social workers to use music therapy and music is mainly positive. They perceive only minor negatives in which clients and employees differ. Clients see a disadvantage in the fact that someone disturbs hour of therapy, but workers perceive as a disadvantage that clients can not fully relax, as she would have imagined.

Keywords: muzikoterapie, sociální práce, sociální pracovník, muzikoterapeut, postoj, nerovnováhy, zrakově postižení, práce s hudbou. music therapy, social work, social worker, therapist, attitude, imbalances, visual impairment, work with music.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 04:43, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz