Bc. Miroslava Kobzová

Bachelor's thesis

Regionálna politika a štrukturálne fondy EÚ: koncept a aplikácia „place-based“ prístupu v reforme pre programové obdobíe 2014-2020

Regional Policy and Structural Funds in the EU: The Concept and Application of the “Place-Based“ Approach in the Reform of the 2014-2020 Programming Period
Abstract:
The thesis is considering and theoretically defining in its first part the concept of "place-based" approach as an important representative of the theoretical approaches to regional development policy. The aim of the thesis is to learn how this theoretical concept has been applied to the Barca's Report and to the reform of the EU regional policy for 2014-2020. A major source is the Barca's Report, …more
Abstract:
Úlohou práce bude v prvej časti teoreticky vymedziť koncept „place-based“ prístupu ako významného zástupcu teoretických prístupov k politikám regionálneho rozvoja. Cieľom práce je zistiť, ako bol tento teoretický koncept aplikovaný do Barcovej správy a do reformy regionálnej politiky EÚ pre obdobie 2014-2020. Významným zdrojom bude tzv. Barcova správa, ktorá bola podkladom pre tvorbu reformy regionálnej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Vratislav Havlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií