David Rost

Bakalářská práce

Pásová doprava na lomech České republiky

The Belt Transportation in Open Pit Mines in the Czech Republic
Anotace:
Předložená práce se zabývá technologií pásových dopravníků pásové dopravy, jako nutného technologického procesu při postupech těžby, třídění a skladování, v podmínkách pískovny Chbany. První část práce je věnována všeobecnému představení možností dopravy. V druhé části jsem se zabýval podstatou práce, pásovými dopravníky a jejich renovacemi a doplněním nových pomocných zařízení, které jsou v současné …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the technology of belt conveyors, as a necessary technological process during minig, sorting and storaging in the sand quarry Chbany. The first part is devoted to a general intrduction of transport possibilities. The second part is focused on the work core, belt conveyors and its renovation and the addition of new supplementary devices for better technology protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Tomáš Škaloud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava