Vít Doleží

Master's thesis

Optimalizace pomocí roje částic

Particle Swarm Optimization
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá aplikací Evolučních algoritmů na optimalizační úlohy a paralelizaci těchto algoritmů na GPU. Hlavním cílem práce bylo naimplementovat evoluční algoritmus Optimalizace pomocí roje částic na grafické kartě pomocí CUDA API, provést výkonnostní testy tohoto algoritmu, a také použít implementaci v ukázkové aplikaci, kde se vizualizují částice tohoto algoritmu. Pro porovnání …more
Abstract:
This master's thesis deals with application of Evolutionary algorithms on optimization problems and parallelization of those algorithms on GPU. The aim of this work was to implement Particle swarm optimization on a graphics card with CUDA API, then make performance benchmarks to test it and showcase it in the application, where particles of this algorithm are visualized. For better comparison, algorithms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Petr Gajdoš
  • Reader: Vojtěch Uher

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava