Jan Meissl

Master's thesis

Návrh na zvýšení účinnosti spalovací mikroturbíny pro kogenerační jednotku

Proposal to Increase Efficiency of Combustion Microturbine for Cogeneration Unit
Abstract:
Cílem práce je navrhnout řešení pro zvýšení účinnosti kogeenerační jednotky se spalovací mikroturbínou a nakreslit výkres sestavy výměníku spaliny-voda pro jednoduchý obvod. Upravoval jsem vstupní parametry i konstrukční řešení a sledoval, jak se mění elektrická a celková účinnost jednotky. Z pohledu elektrické účinnosti se nejslibněji jeví zapojení s dělenou kompresí s mezichlazením, dělenou expanzí …more
Abstract:
The aim of the thesis is to propose a solution for increasing the efficiency of the cogeneration unit with the gas micro-turbine. I changed the input parameters and design and watched how the unit's electrical and overall efficiency changes. The highest electrical efficiency had solution with split compression with the intercooling, split expansion with the intercooling of the flue gas and regeneration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Jiří Míka
  • Reader: Libor Pilch

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava