Jan Meissl

Master's thesis

Návrh na zvýšení účinnosti spalovací mikroturbíny pro kogenerační jednotku

Proposal to Increase Efficiency of Combustion Microturbine for Cogeneration Unit
Anotácia:
Cílem práce je navrhnout řešení pro zvýšení účinnosti kogeenerační jednotky se spalovací mikroturbínou a nakreslit výkres sestavy výměníku spaliny-voda pro jednoduchý obvod. Upravoval jsem vstupní parametry i konstrukční řešení a sledoval, jak se mění elektrická a celková účinnost jednotky. Z pohledu elektrické účinnosti se nejslibněji jeví zapojení s dělenou kompresí s mezichlazením, dělenou expanzí …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to propose a solution for increasing the efficiency of the cogeneration unit with the gas micro-turbine. I changed the input parameters and design and watched how the unit's electrical and overall efficiency changes. The highest electrical efficiency had solution with split compression with the intercooling, split expansion with the intercooling of the flue gas and regeneration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Jiří Míka
  • Oponent: Libor Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava