Theses 

Vztah naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím: vývojový pohled – Bc. Mgr. Jana Vémolová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mgr. Jana Vémolová

Diplomová práce

Vztah naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím: vývojový pohled

Relationships among Hope, Mental Health, Health Complains and Health-Related Behaviour: Developmental Perspective

Anotace: Tato diplomová práce staví na poznatcích psychologie zdraví, pozitivní a vývojové psychologie. Jejím cílem bylo ověřit možný vliv věku na míru naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím u pěti věkových kohort od adolescence (15 ‒ 19 let) až po stáří (66 let a více). Zabývali jsme se také vzájemnými vztahy výše uvedených proměnných, zjišťovali jsme sílu vzájemné korelace a možnosti predikce jejich úrovně. Na vzorku o velikosti 1634 osob jsme potvrdili, že míra naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků i čtyř faktorů chování souvisejícího se zdravím (Zdravé stravování, Pravidelný denní režim, Vyhýbání se návykovým látkám a Fyzická aktivita) se s věkem mění. Výjimkou byl faktor Duševní hygiena, u něhož nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly mezi věkovými kohortami. Mezi duševním zdravím a chováním souvisejícím se zdravím byl nalezen středně těsný vztah. Emocionální pohoda ze všech tří komponent duševního zdraví (emocionální, sociální a psychická pohoda) s chováním souvisejícím se zdravím korelovala nejsilněji. Ukázalo se, že emocionální pohoda je také nejsilnějším prediktorem míry chování souvisejícího se zdravím. Potvrdili jsme, že osoby s vyšší mírou duševního zdraví mají také statisticky významně vyšší míru naděje a nižší míru zdravotních stesků. Podle našich výsledků osoby s vysokou mírou naděje statisticky významně více pečují o své zdraví a uvádějí méně zdravotních stesků. Pro predikci míry zdraví podporujícího chování je z komponent naděje výrazněji spolehlivější snaha než cesta. Na základě výše uvedených výsledků dokládá tato diplomová práce důležitost podpory naděje a duševního zdraví pro prevenci fyzických onemocnění a posílení zdraví podporujícího chování.

Abstract: This diploma thesis is founded on knowledge of health, positive and developmental psychology. The main aim is to verify possible age effect on the level of hope, mental health, health complaints and health-related behaviour in five age cohorts reaching from adolescence (age 15 ‒ 19) to the old age (age 66 and over). We dealt with reciprocal relationships among variables mentioned above and we also investigated the intensity of correlations and possibilities of their level prediction. Using a research sample consisting of 1634 people we confirmed that the level of hope, mental health, health complaints and four factors of health-related behaviour (Healthy diet, Regular daily regime, Addictive substances avoidance and Physical activity) vary with age. The factor Mental hygiene was the only exception because we did not found any statistically significant differences among the individual age cohorts. There was found a semi-close relationship between mental health and health-related behaviour. Emotional well-being correlated the most with health-related behaviour of three mental health components (emotional, social and psychological well-being). Emotional well-being has also appeared to be the strongest predictor of the level of health-related behaviour. We proved that people with higher level of mental health have significantly higher level of hope and lower level of health complaints, too. According to our results people with higher level of hope are more willing to care for their health and less complain about their poor physical health. When predicting the level of health-supportive behaviour of two hope components, Agency appears to be more reliable than Pathway. Based on results outlined above, this study stresses the importance of hope and mental health support with a view to prevent from physical illness and to strengthen health-supportive behaviour.

Klíčová slova: naděje, duševní zdraví, zdravotní stesky, chování související se zdravím, vývoj, hope, mental health, health complaints, health-related behaviour, development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Tenklová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz