Lukáš LIOLIAS

Diplomová práce

Problematika znaleckých posudků v trestním řízení

Issue of expert evidence in criminal proceedings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá institutem jednoho z významných důkazních prostředků soudobého trestního práva, znaleckým posudkem. Mapuje postupný vývoj účasti znalců v trestních procesech od počátečních, spíše pomocných funkcí, až po současnou podobu nestranné soudněznalecké činnosti v trestním řízení. Obsahuje rovněž popis právního stavu dané problematiky v rámci právního řádu České republiky a jeho posouzení …více
Abstract:
This thesis deals with the institute one of the most important means of evidence of the contemporary criminal law - expert opinion. It charts the gradual evolution of the praticipation of experts in criminal trials form the early, rather auxiliary functions to the current form of impartial forensic work in criminal proceedings. It also contains a description of the legal status of the issue under the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Kybic, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIOLIAS, Lukáš. Problematika znaleckých posudků v trestním řízení. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická