Mgr. Renata Šafrová

Rigorózní práce

Analýza postojů žáků se specifickými poruchami učení vzdělávaných formou skupinové integrace na druhém stupni základních škol v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina

Analysis of Attitudes of Pupils with Specific Learning Difficulties Learned in the Form of Group Integration on the Second Level of Elementary Schools in South Moravia and Vysočina Region
Anotace:
Předkládaná rigorózní práce analyzuje postoje, které zaujímají žáci druhého stupně základních škol, vzdělávající se formou skupinové integrace a u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení. Práce se dělí na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Část teoretická obsahuje tři kapitoly, které pojednávají mimo jiné o etiologii a projevech SPU, školní legislativě včetně hodnocení, RVP a ŠVP …více
Abstract:
This thesis analyzes the positions occupied by pupils of second degree of primary school learnerd in the form of group integration and have been diagnosed with specific learning disorders. The thesis is divided into two parts: theoretical and experimental. The theoretical part contains three chapters, which describes inter alia the etiology and manifestations of SPU, school legislation including assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta