Lukáš Vlček

Diplomová práce

Tvorba SCADA systémů v prostředí WinCC 7.0. dle standardu společnosti HUISMAN Konstrukce s.r.o.

Creation of SCADA system in WinCC 7.0 according to standard of Huisman Konstrukce, s.r.o.
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření SCADA systému v prostředí WinCC 7.0 pro stojanový jeřáb podle předlohy navržené v prostředí Citect SCADA. V práci jsou shrnuty možnosti WinCC 7.0 pro nastavení komunikace s programovatelnými logickými automaty, tvorbu alarmových hlášení a způsob zautomatizování tvorby objektů v grafickém editoru dle standardu společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. V teoretické …více
Abstract:
Aim of this diploma thesis was to create SCADA system in WinCC 7.0 environment for pedestal crane according to pattern designed in Citect SCADA environment. The thesis summarises possibilities of WinCC 7.0 for setting of communication with programmable logical controllers, creation of alarm reports and way to automate creation of objects in graphic designer according to Huisman Konstrukce, s.r.o. standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ivo Špička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích