Bronislav Blaha

Master's thesis

Optimalizace parametrů vybraných pohonů technologické linky v laboratoři průmyslové elektroniky

Optimization of Parameters of Technological Lines Selected Drives in the Laboratory of Industrial Electronics
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou pohonů složených z nízkonapěťových modulárních frekvenčních měničů Sinamics S120. Úvodní teoretická část je zaměřena na seznámení s dopravníkovým systémem a principem jeho funkce. Dále se teorie zabývá podrobnou analýzou vybraných druhů pohonů a jejich periferií. Poslední bod teoretické části je věnován programu STARTER pro parametrizaci a commissioning pohonů …more
Abstract:
This master thesis deals with the issue of drives composed of low-voltage modular frequency inverters Sinamics S120. The opening theoretical part is focused on the familiarization with the conveyor system and principle of its function. Theoretical part further deals with the detailed analysis of selected types of drives and their peripherals. The last part of the theoretical part is dedicated to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Václav Sládeček
  • Reader: Aleš Havel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava