Bronislav Blaha

Master's thesis

Optimalizace parametrů vybraných pohonů technologické linky v laboratoři průmyslové elektroniky

Optimization of Parameters of Technological Lines Selected Drives in the Laboratory of Industrial Electronics
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou pohonů složených z nízkonapěťových modulárních frekvenčních měničů Sinamics S120. Úvodní teoretická část je zaměřena na seznámení s dopravníkovým systémem a principem jeho funkce. Dále se teorie zabývá podrobnou analýzou vybraných druhů pohonů a jejich periferií. Poslední bod teoretické části je věnován programu STARTER pro parametrizaci a commissioning pohonů …viac
Abstract:
This master thesis deals with the issue of drives composed of low-voltage modular frequency inverters Sinamics S120. The opening theoretical part is focused on the familiarization with the conveyor system and principle of its function. Theoretical part further deals with the detailed analysis of selected types of drives and their peripherals. The last part of the theoretical part is dedicated to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Václav Sládeček
  • Oponent: Aleš Havel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava