Theses 

Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací – Bc. Eva Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Kadlecová

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací

Pathological phenomena in society - drug addiction and social marketing non-profit organizations

Anotace: Obsahem této diplomové práce je drogová problematika a sociální marketing neziskových organizací, které v tomto oboru působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována charakteristice rozdílů mezi marketingem v neziskovém a komerčním sektoru. Práce se zaměřuje na specifika sociálního marketingu a nových trendů využívaných v této oblasti. Jsou zde popisovány neziskové organizace, jejich podstata a členění. Dále se práce věnuje drogové problematice v České republice. V praktické části jsou analyzovány a hodnoceny marketingové aktivity konkrétní neziskové organizace Drop In, o. p. s., na tomto základě jsou definována doporučení z pohledu marketéra. Dále je k práci prováděna vlastní empirická sonda veřejného mínění zaměřená na protidrogové organizace a jejich aktivity. Jsou definovány cílové skupiny organizace Drop In, o. p. s. a navržena komunikační strategie k těmto skupinám. V závěru práce jsou pak tyto poznatky shrnuty.

Abstract: The drug issues and social marketing of non-profit organizations operating in this field constitute the content of this diploma thesis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the characterization of differences between marketing in the non-profit and commercial sectors. The thesis focuses on the specifics of social marketing and newly emerging trends in this area. Non-profit organizations, their nature and structure are described. Further on, the thesis deals with drug issues in the Czech Republic. The empirical part analyses and evaluates marketing strategy of a particular non-profit organization Drop In, o. p. s. On this basis, recommendations are defined from the marketing perspective. Further on, the author’s own empirical probe focusing on the public opinion on anti-drug organizations has been carried out. The target groups of the NGO Drop In, o.p.s., are defined and a communication strategy towards these audiences is designed. In conclusion, these findings are then summarized.

Klíčová slova: Cílové skupiny, nezisková organizace, marketingová komunikace, Public relations, společenská odpovědnost firem. Target groups, non-profit organization, marketing communication, corporate social responsibility.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz