Theses 

Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování dospělých respondentů ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám – Mgr. Miroslava Matušková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Miroslava Matušková

Master's thesis

Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování dospělých respondentů ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám

Health-boosting and health-threatening behaviour in adult respondents in relation to chosen personal characteristics

Abstract: Diplomová práce pojednává o vybraných osobnostních charakteristikách ve vztahu k chování k vlastnímu zdraví. V teoretické části se zaměřuje na mapování chování souvisejícího se zdravím, popisuje specifika zdraví ohrožujícího a zdraví podporujícího způsobu chování, a jeho vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám. Konkrétně je zacílena na copingové strategie, temperament v pojetí Cloningera a depresivitu. Hlavním cílem empirické části této práce bylo posoudit rozdíly ve vybraných osobnostních charakteristikách u dvou protikladných skupin osob, a to u skupiny osob vykazující vyšší míru zdraví ohrožujícího a vyšší míru zdraví podporujícího chování. Výsledky ukázaly významné rozdíly v míře depresivních symptomů. V copingových strategiích nebyl rozdíl prokázám. V temperamentových charakteristikách byl zjištěn rozdíl v "sebeřízení" a v "závislosti na odměně". Výsledky ukazují, že existuje vztah mezi osobnostními charakteristikami a způsobem chování k vlastnímu zdraví.

Abstract: The focus of the thesis is the differences of chosen personal characteristics and their health-related behavior in two separate groups. The theoretical section survey and records individual health-related behavior. It describes the specifics of health-boosting and health-threatening behavior and its relationship to chosen personal characteristics. Specifically, it is aimed at coping strategies, temperament in Cloninger's concept and depressivity. The main aim of the empirical section of this study is to compare the differences in chosen personal characteristics between the two study groups, namely a group of people who demonstrate a higher rate of health-boosting behavior as opposed to a group with a higher rate of health-threatening behavior. The result showed significant differences in the rate of depressive symptoms. No differences were proven in the coping strategies. However, in temperament we found differences in "self-directedness" and "reward dependence". Result indicate there is a substantial relationship between personal characteristics and the observed pattern of health-related behavior.

Keywords: chování související se zdravím, zdraví ohrožující chování, zdraví podporující chování, osobnostní charakteristiky, zdraví, copingové strategie, depresivita, temperament, health-related behavior, health-boosting behavior, health-threatening behavior, personal trait, health, coping strategy, depressivity

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 23:37, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz