Theses 

Posouzení vlivu organizační změny na řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci – Bc. Hana Hobstová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Hobstová

Diplomová práce

Posouzení vlivu organizační změny na řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Assessment of the Impact of Organizational Changes on Human Resources Management in a Selected Organization

Anotace: Cílem diplomové práce je posoudit vliv organizační změny na řízení lidských zdrojů vybrané organizace v oblasti znalostí. Efektivní řízení znalostí v dnešní době znamená pro organizaci konkurenční výhodu. Pro vhodné posouzení změny je nezbytné celkově analyzovat organizaci, a to před změnou a po změně. Popsat a pochopit, jak probíhá získávání, ukládání, sdílení a práce se znalostmi. Toho je možné docílit prostřednictvím teoretických východisek. Ty se týkají strategie lidských zdrojů, řízení znalostí, zdrojů informací, organizační změny a celkové strategie řízení znalostí. Pro ještě bližší posouzení je třeba poznat i organizační kulturu, vizi a cíle organizace. Pro posouzení vlivu organizační změny byla použita kvalitativní metoda zakotvené teorie. Výsledky prokazují zásadní, ale pozitivní vliv organizační změny na kvalitu řízení znalostí. Z výsledků výzkumu vychází i doporučení pro organizaci.

Abstract: The goal of the diploma thesis is to evaluate the influence of change in organization upon human resources management of an organization in the area of knowledge. Currently, for any organization, effective knowledge management is an advantage in terms of competitiveness. To evaluate the change suitably, it is necessary to thoroughly analyse the organization before and after the change is made, and to describe and understand in what manner acquisition, storing, sharing and utilizing the knowledge is being done. This can be achieved through theoretical bases. These concern human resources strategies, management of knowledge, information sources, organization changes and the whole strategy of knowledge management. To achieve more detailed assessment, it is also necessary to get to know the culture, vision and goals of the organization. Qualitative method of grounded theory was used to evaluate the influence of the organizational change. The results prove significant, but positive influence of the organizational change upon knowledge control quality. Recommendations for the organization are made from results of the research.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, řízení znalostí, organizace, data, informace, znalosti, organizační změna, učící se organizace, znalostní podnik, typologie organizace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz