Bc. Šárka KOTALÍKOVÁ

Diplomová práce

Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích

Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations
Anotace:
Tato práce se zabývá odhadem parametru pro stochastické modely populační dynamiky. Zkoumá zobecněnou jednorozměrnou stochastickou logistickou rovnici. Před provedením odhadu parametru je ověřena ergodicita řešení a existence netriviální invariantní míry. Kvůli degeneraci koeficientů zkoumané rovnice v bodě x=0 jsou použité věty a jejich důkazy pro ověření neexploze, existence invariantní míry atd. …více
Abstract:
In the thesis parameter estimation for stochastic models of population dynamics is dealt with. A generalized one-dimensional stochastic logistic equation is studied. Prior to estimating ergodicity of the solution and existence of nontrivial invariant measure is verified. Due to the degeneration of the coefficients of the equation at the point x = 0 the standard theorems and their proofs to verify nonexplosion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Identifikátor: 43577

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTALÍKOVÁ, Šárka. Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd