Theses 

Možnosti rozvoje komunikační kompetence u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností – Mgr. Alena Hrabánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Alena Hrabánková

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje komunikační kompetence u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností

Possibilities of development of communication skills of preschool children with communication disorder

Anotace: Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje komunikační kompetence u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností v logopedické třídě při běžné mateřské škole. Práce se dělí na část teoretickou a empirickou. První kapitola teoretické části obsahuje specifikaci komunikačního procesu, ontogeneze řeči a nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti dítěte předškolního věku. Ve druhé kapitole pak jsou uvedeny základní charakteristiky předškolního vzdělávání, úlohy logopedické třídy při běžné mateřské škole a možnosti rozvoje komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Empirická část se zabývá popisem průběhu intervence s vybranými jedinci za pomoci souboru pomůcek a následnou analýzou a zpracováním výsledků celého výzkumného šetření.

Abstract: This bachelor thesis is focused on development of communication skills of pre-school children with disturbed communication ability in a logopedics class in an ordinary kindergarten. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The first chapter of the theoretical part contains the specification of the communication process, the ontogenesis of speech and most common kinds of disturbed communication ability of pre-school children. The second chapter consists of basic characteristics of pre-school education, roles of a logopedics class in an ordinary kindergarten and the possibilities of development of communication skills of pre-school children. The empirical part deals with the description of the intervention process with chosen respondents with the created set of aids and contains the analysis and elaboration of the results of the research.

Klíčová slova: předškolní věk, komunikace, narušená komunikační schopnost, komunikační kompetence, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, logopedická třída, pre-school age, communication, communication disorder, communication skills, General educational programme for preschool education, logopedics class

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz